Πάμε να γίνουμε φίλοι!

Σχετικά με το πρόγραμμα. Regarding our project.

Το πρόγραμμά μας ονομάζεται “Πάμε να γίνουμε φίλοι;-Our project iscalled “Let’s be friends”.

Οι στόχοι μας. Our goals.

Το πρόγραμμά μας έχει σαν στόχο να συμβάλλει στην ανάπτυξη των παιδιών συναισθηματικά, νοητικά  και κοινωνικά, ομαλά και ολόπλευρα, μέσα από την θεματική ενότητα της φιλίας. Η δική μας προσπάθεια στοχεύει στο να προάγει την ενσυναίσθηση, τη συνεργασία, την ποιότητα, την ένταξη, την ισότητα, τη δημιουργικότητα και τη καινοτομία στην εκπαίδευση.Our work aims to contribute to the development of children emotionally, mentally and socially, smoothly and comprehensively, through the thematic unit of friendship. Our endeavor aims to promote empathy, collaboration, quality, inclusion, equality, creativity and innovation in education.

Αρχικά στοχεύουμε στην αδελφοποίηση των σχολείων. Τα παιδιά θα μάθουν να εστιάζουν σε ιδέες που προσδιορίζουν την έννοια της φιλίας και να βρίσκουν τρόπους έτσι ώστε να ενισχύουν την αυτοαντίληψη και την ενσυναίσθησή τους για να στοχεύσουν στην προσωπική τους ανάπτυξη. Οι επικοινωνία που θα αναπτυχθεί με τους εταίρους θα βοηθήσει τα παιδιά να οικοδομήσουν τον προφορικό και το γραπτό λόγο. Επιπλέον η εξοικείωση με τον υπολογιστή και η ενασχόληση με το συγκεκριμένο εργαλείο οδηγεί σε περαιτέρω ανακαλύψεις και εποικοδομητική επαφή.Initially we aim at the twinning of schools. Children will learn to focus on ideas that define friendship and find ways to strengthen their self-awareness and empathy which lead to personal growth. The communication that will be developed with the partners will help the children to build the oral and written language. In addition, familiarity with the computer and engagement with the specific tool leads to further discoveries and constructive contact among them.

Comments are closed.